Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Không tìm thấy kết quả nào
1

MỘT SỐ TOÁN TỬ TÌM KIẾM


Toán tử AND (+):

Dùng để tìm kiếm các văn bản chứa tất cả các từ khóa được chỉ định. Ví dụ: +apple +banana tìm kiếm các văn bản chứa cả từ "apple" và "banana".

Toán tử OR (hoặc OR):

Dùng để tìm kiếm các văn bản chứa ít nhất một từ khóa được chỉ định. Ví dụ: apple OR banana tìm kiếm các văn bản chứa từ "apple" hoặc "banana".

Toán tử NOT (-):

Dùng để loại bỏ các văn bản chứa từ khóa được chỉ định. Ví dụ: apple -banana tìm kiếm các văn bản chứa từ "apple" nhưng không chứa từ "banana".

Toán tử wildcards (* và ?):

Dùng để tìm kiếm các từ có chứa các ký tự đại diện. Ví dụ: appl* tìm kiếm các từ bắt đầu bằng "appl", chẳng hạn như "apple", "application", "appliance", v.v.

Toán tử phủ định (!):

Dùng để loại bỏ các văn bản chứa một cụm từ cụ thể. Ví dụ: ! "apple pie" tìm kiếm các văn bản không chứa cụm từ "apple pie".

Toán tử dấu ngoặc kép ("):

Dùng để tìm kiếm các từ hoặc cụm từ chính xác. Ví dụ: "apple pie" tìm kiếm các văn bản chứa cụm từ "apple pie" chính xác.

Toán tử phạm vi ([...]):

Dùng để tìm kiếm các giá trị nằm trong phạm vi chỉ định. Ví dụ: [2010 TO 2020] tìm kiếm các giá trị nằm trong khoảng từ 2010 đến 2020.


CÁC THAM SỐ TÌM CHỈ ĐỊNH CHÍNH XÁC


1. Tham số ti: chỉ định tìm nhan đề vd: ti:"vi sinh"

2. Tham số au: chỉ định tìm tác giả vd: au:"Nguyễn Nhật Ánh"

3. Tham số pp: chỉ định tìm nơi xuất bản vd: pp:"tphcm"

4. Tham số ps: chỉ định tìm nhà xuất bản vd: ps:trẻ

5. Tham số py: chỉ định tìm năm xuất bản vd: py:2022

6. Tham số ddc: chỉ định tìm ký hiệu phân loại vd: ddc:005

7. Tham số yr:[..TO..] chỉ định tìm phạm vi thời gian (yyyyMMdd) vd: yr:[20201001 TO 20230101]

Truy cập nhanh danh mục