Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 117 kết quả
Electrochemical Cells : New Advances in Fundamental Researches and Applications
Tác giả: Yan Shao, Yan Shao
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Advances in Bearing Lubrication and Thermal Sciences
Tác giả: Ke Yan, Ke Yan
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Rotating Machines
Tác giả: Yan Li, Yan Li
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Quantitative Assessment of Environmental/Human Health Risks
Tác giả: Cheng Yan, Cheng Yan
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Recent Advances in Pancreatitis
Tác giả: Qiang Yan, Qiang Yan
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.37
 
Broadband mobile multimedia : techniques and applications
Tác giả: Yan Zhang
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Mobile Edge Computing [electronic resource]
Tác giả: Yan Zhang
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.167
 
Healing with Poisons Potent Medicines in Medieval China
Tác giả: Yan Liu
Xuất bản: Seattle: University of Washington Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.951
 
Mobile Edge Computing
Tác giả: Yan Zhang
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Python for finance: financial modeling and quantitative analysis explained [electronic resource]
Tác giả: Yuxing Yan
Xuất bản: : Packt Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục