Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 80 kết quả (0.729954 giây)
Từ nghiên cứu đến công bố - kỹ năng mềm cho nhà khoa học
Ký hiệu phân loại: 808.0665
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 192573 Định dạng: PDF
Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 18566 Định dạng: PDF
Interview
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45861 Định dạng: PDF
Quản trị tài chính doanh nghiệp. Tập 1
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46108 Định dạng: PDF
Speaking 3
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 46146 Định dạng: PDF
Speaking 4
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 46147 Định dạng: PDF
Translation 1&2
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế , 2006
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 46281 Định dạng: PDF
Translation Psychology
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế , 2006
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 46282 Định dạng: PDF
Quản trị doanh nghiệp thực phẩm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 103841 Định dạng: PDF
Phân tích dữ liệu với R
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp , 2017
Ký hiệu phân loại: 519.502855133
ISBN: 9786045828311 :
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục