Chỉ tìm trong:
Tìm toàn văn
Trang 1 trong 18 kết quả (0.4687042 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: au: Thomas M
Java data access
Tác giả: Thomas Todd M
Thông tin xuất bản: New York :M&T Books
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764548648
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 9534 Năm XB: 2002 File: PDF
OSPF network design solutions
Tác giả: Thomas Thomas M.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Cisco Press
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 1587050323
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 30887 Năm XB: 2003 File: PDF
Using investor relations to maximize equity valuation
Tác giả: Ryan Thomas M.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. :John Wiley & Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 659.285
ISBN: 047167852X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 16424 Năm XB: 2005 File: PDF
Elements of Information Theory
Tác giả: Cover Thomas M.
Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons
Ký hiệu phân loại: 003.54
ISBN: 0471241954
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 16853 Năm XB: 2006 File: PDF
Digital storage in consumer electronics
Tác giả: Coughlin Thomas M.
Thông tin xuất bản: Boston :Newnes
Ký hiệu phân loại: 004.5
ISBN: 9780750684651
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 31398 Năm XB: c2008. File: PDF
Recourse to force
Tác giả: Franck Thomas M.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York, NY :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 341.58
ISBN: 0521820138
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 49404 Năm XB: 2002 File: PDF
El Ejecutivo
Tác giả: Disch Thomas M.
Thông tin xuất bản: Alcor
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 8427014368
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 62418 Năm XB: 1990 File: PDF
Fatal exit
Tác giả: Kowalick Thomas M
Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley John & Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 363.12
ISBN: 9780471698074
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23562 Năm XB: 2004 File:
Opium
Tác giả: Santella Thomas M.
Thông tin xuất bản: New York :Chelsea House
Ký hiệu phân loại: 615.32335
ISBN: 0791085473
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 108780 Năm XB: c2006. File: PDF
Champions of valor
Tác giả: Reid Thomas M.
Thông tin xuất bản: Renton, WA :Wizards of the Coast
Ký hiệu phân loại: 793.93
ISBN: 0786936975
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 49953 Năm XB: c2005. File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục