Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.760009 giây)
Inter-Vehicle-Communications - Based on Ad Hoc Networking Principles : The FleetNet Project
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 388.312
ISBN: 3937300880
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Inter-Vehicle-Communications - Based on Ad Hoc Networking Principles : The FleetNet Project
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 388.312
ISBN: 3937300880
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục