Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7199532 giây)
Computer Vision Metrics [electronic resource] : Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Krig Scott,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9781430259299 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117287 Định dạng: PDF
Computer Vision Metrics [electronic resource] : Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Krig Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 9781430259305
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Scott Krig,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781430259299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer Vision Metrics : Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Krig Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9781430259305
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Krig Scott,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9781430259299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục