Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.2344202 giây)
Managing Risk and Information Security [electronic resource] : Protect to Enable
Tác giả: Harkins Malcolm W,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781484214558
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing risk and information security : protect to enable
Tác giả: Harkins Malcolm,
Ký hiệu phân loại: 005.84
ISBN: 1484214552
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117308 Định dạng: PDF
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (First Edition)
Tác giả: Malcolm W Harkins,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781430251132
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (Second Edition)
Tác giả: Malcolm W Harkins,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781484214558
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (Second Edition)
Tác giả: Harkins Malcolm W,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781484214558
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (First Edition)
Tác giả: Harkins Malcolm W,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781430251149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (Second Edition)
Tác giả: Harkins Malcolm W,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781484214558
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (First Edition)
Tác giả: Harkins Malcolm W,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781430251132
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục