Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.780014 giây)
Luật luật sư năm 2016 : Sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2016
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN: 9786049494703
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật di sản văn hóa năm 2001 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Thông tin xuất bản: H : Chính trị Quốc gia , 2009
Ký hiệu phân loại: 344.094
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật đầu tư - đầu tư theo phương thức đối tác công tư : Song ngữ Việt - Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2021
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9786047928732
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật thi hành án hình sự
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2017
Ký hiệu phân loại: 345
ISBN: 9786049499654
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật xây dựng luật kiến trúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2021
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hiến pháp nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992
Thông tin xuất bản: Hà nội : Tư pháp , 2009
Ký hiệu phân loại: 342.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002)
Tác giả: Quốc Cường,
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục