Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Windows Azure programming patterns for start-ups [electronic resource]
Tác giả: Riccardo Becker
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
OpenStack cloud computing cookbook : over 100 recipes to successfully set up and manage your OpenStack cloud environment...
Tác giả: Kevin Jackson
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud architecture patterns [electronic resource]
Tác giả: Bill Wilder
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Developing and hosting applications on the cloud [electronic resource]
Tác giả: Alex Amies
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: IBM PressPearson, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Microsoft private cloud computing [electronic resource]
Tác giả: Aidan Finn
Xuất bản: Indianapolis Ind: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
OpenNebula 3 cloud computing [electronic resource]
Tác giả: Giovanni Toraldo
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Pro Office 365 development [electronic resource]
Tác giả: Mark J Collins, Martina Grom, Michael Mayberry
Xuất bản: New York: Apress, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud computing [electronic resource] : automating the virtualized data center
Tác giả: Venkata Josyula, Malcolm Orr, Greg Page
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Puppet 2.7 cookbook [electronic resource]
Tác giả: John Arundel
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud computing for dummies [electronic resource]
Tác giả: Judith Hurwitz
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục