Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Microsoft private cloud computing [electronic resource]
Tác giả: Aidan Finn
Xuất bản: Indianapolis Ind: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Microsoft private cloud computing
Tác giả: Aidan W Finn, Damian Flynn, Patrick Lownds, Hans Vredevoort
Xuất bản: Indianapolis Indiana: John Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004.6782
 
Hybrid cloud for dummies
Tác giả: Judith Hurwitz, Fern Halper, Marcia Kaufman, Daniel Kirsch
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Big-Data Analytics for Cloud, IoT and Cognitive Computing
Tác giả: Kai Hwang, Min Chen
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Windows Azure hybrid cloud [electronic resource]
Tác giả: Danny Garber, Adam Fazio, Jamal Malik, Patrick Butler Monterde
Xuất bản: Indianapolis Ind: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud services, networking, and management
Tác giả: Nelson L S da Fonseca, Raouf Boutaba
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Trustworthy cloud computing
Tác giả: V O Safonov
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Cloud management and security
Tác giả: Imad M Abbadi
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Fog for 5G and IoT
Tác giả: Bharath Balasubramanian, Flavio Bonomi, Mung Chiang
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Fog and edge computing : principles and paradigms
Tác giả: Rajkumar Buyya, Satish Narayana Srirama
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục