Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 77 kết quả
Hybrid cloud for dummies
Tác giả: Judith Hurwitz, Fern Halper, Marcia Kaufman, Daniel Kirsch
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Model-Driven Development and Operation of Multi-Cloud Applications: The MODAClouds Approach
Tác giả: Elisabetta Di Nitto, Peter Matthews, Dana Petcu, Arnor Solberg
Xuất bản: Cham: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Heterogeneity, High Performance Computing, Self-Organization and the Cloud
Tác giả: Theo Lynn, David Kenny, John P Morrison
Xuất bản: Cham: Palgrave Macmillan, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Building the Infrastructure for Cloud Security: A Solutions View
Tác giả: Raghuram Yeluri, Enrique Castro-Leon
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Model-Driven Development and Operation of Multi-Cloud Applications [electronic resource] : The MODAClouds Approach
Tác giả: Elisabetta Di Nitto, Peter Matthews, Dana Petcu, Arnor Solberg
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud computing : theory and practice
Tác giả: Dan C Marinescu
Xuất bản: Boston: ElsevierMorgan Kaufmann Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Secure cloud computing [electronic resource]
Tác giả: Sushil Jajodia
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud computing with e-science applications
Tác giả: Olivier Terzo, Lorenzo Mossucca
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Deploying OpenStack
Tác giả: Ken Pepple
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud computing and digital media : fundamentals, techniques, and applications
Tác giả: Kuan-Ching Li, Qing Li, Timothy K Shih
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 

Truy cập nhanh danh mục