Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Sharepoint 2007 : the definitive guide
Tác giả: James Pyles
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
SharePoint 2010 for project management [electronic resource]
Tác giả: Dux Raymond Sy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Working with Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint [electronic resource]
Tác giả: Mikael Svenson, Marcus Johansson, Robert Piddocke
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
SharePoint apps with LightSwitch [electronic resource]
Tác giả: Paul Ferrill
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Essential SharePoint
Tác giả: Jeff Webb
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint Designer 2010 [electronic resource] : step by step
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
SharePoint 2010 at work [electronic resource]
Tác giả: Mark Miller
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint 2010 : business connectivity services
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint Designer 2010 : step by step
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint 2010 plain & simple : learn the simplest ways to get things done with Microsoft SharePoint 2010
Tác giả: Johnathan Lightfoot, Chris Beckett
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft OReilly distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục