Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
SPSS for dummies
Tác giả: Arthur Griffith
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
The Complete Guide to SAS Indexes
Tác giả: Raithel Michael A
Xuất bản: kd: SAS Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
SAS® For Dummies®
Tác giả: Stephen McDaniel, Chris Hemedinger
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Data Management and Reporting Made Easy with SAS® Learning Edition 2.0
Tác giả: Sunil K Gupta
Xuất bản: USA: SAS Institute Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
SPSS for dummies
Tác giả: Arthur Griffith
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
The little SAS book [electronic resource] : a primer : a programming approach
Tác giả: Lora D Delwiche, Susan J Slaughter
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Performing data analysis using IBM SPSS(R)
Tác giả: Lawrence S Meyers
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
SPSS statistics for dummies [electronic resource]
Tác giả: Keith McCormick, Aaron Poh, Jesus Salcedo
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Using SPSS for Windows and Macintosh : analyzing and understanding data
Tác giả: Samuel B Green, Neil J Salkind
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
IBM SPSS by example : a practical guide to statistical data
Tác giả: Alan C Elliott, Wayne A Woodward
Xuất bản: Los Angeles: SAGE, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục