Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.0156536 giây)
Sams teach yourself Microsoft Office PowerPoint 2003 in 24 hours
Tác giả: Tom Bunzel
Indianapolis: Sams, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Windows Media 9 series by example
Tác giả: Nels Johnson
San Francico: CMP Books, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Using Microsoft Office PowerPoint 2003
Tác giả: Patrice-Anne Rutledge
Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Beginning direct3d game programming
Tác giả: Wolfgang Engel
Indianapolis: Premier, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Graphics programming with GDI+
Tác giả: Chand Mahesh
Boston: Addison Wesley, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Focus on photon mapping
Tác giả: Marlon John
Indianapolis: Premier, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
PowerPoint advanced presentation techniques
Tác giả: Faithe Wempen
Indianapolis: Wiley Publishing Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Novell ZENworks for Desktops 4 : administrator's handbook
Tác giả: Brad Dayley
Indianapolis Ind: Novell Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Adobe Creative Suite 2 killer tips collection
Tác giả: 
Berkeley Calif: New Riders, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
Microsoft Office Visio 2007 step by step
Tác giả: Judy Lemke
Redmond Wash: Microsoft Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục