Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 236 kết quả (0.0468724 giây)
Real-world modo : in the trenches with modo
Tác giả: Wes McDermott
Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Final cut express HD 3.5 editing workshop
Tác giả: Tom Wolsky
Burlington MA: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Cinema 4D 10 workshop
Tác giả: Arndt von Koenigsmarck
Amsterdam Boston Mass: Elsevier Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop 6 for Windows bible
Tác giả: Deke McClelland
Foster City CA: IDG Books Worldwide, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Illustrator 10 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Ted Alspach
New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Introducing Maya 2011 [electronic resource]
Tác giả: Dariush Derakhshani
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Flash CS4 all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Doug Sahlin
Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Photoshop CS4 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Peter J Bauer
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Adobe creative suite
Tác giả: Mordy Golding
Indianapolis: Sams, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Digital sculpting with Mudbox : essential tools and techniques for artists
Tác giả: Mike De la Flor
Burlington MA: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 

Truy cập nhanh danh mục