Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Adobe air for dummies(r)
Tác giả: Richard Wagner
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Adobe flex 3.0 for dummies(r)
Tác giả: Doug McCune, Deepa Subramaniam
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Beginning XSLT and XPath [electronic resource] : transforming XML documents and data
Tác giả: Ian R Williams
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Professional node.js : building javascript based scalable software
Tác giả: Pedro Dennis Teixeira
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Javascript & ajax for dummies
Tác giả: Andy H Harris
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Dotnetnuke 5 user's guide : get your website up and running
Tác giả: Christopher J Hammond, Patrick Renner
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Creating web pages all-in-one desk reference for dummies, 3rd edition [electronic resource]
Tác giả: Richard Wagner, Danilo Celic, Richard Mansfield
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
jQuery for dummies
Tác giả: Lynn Beighley
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
1

Truy cập nhanh danh mục