Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
News 2.0 : can journalism survive the Internet?
Tác giả: Martin Hirst
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Players unleashed! [electronic resource] : modding The sims and the culture of gaming
Tác giả: Tanja Sihvonen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
British Media Coverage of the Press Reform Debate [electronic resource] : Journalists Reporting Journalism
Tác giả: Binakuromo Ogbebor
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Digital Material : Tracing New Media in Everyday Life and Technology
Tác giả: Joost Raessens, Sybille Lammes, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehmann, Ann-Sophie Lehmann, Joost Raessens, Mirko Tobias Schäfer, Mirko Tobias Schäfer, Marianne van den Boomen, Marianne van den Boomen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Putting a Face on It : Individual Exposure and Subjectivity in Journalism
Tác giả: Birgitte Kjos Fonn, Yngve Benestad Hågvar, Yngve Benestad Hågvar, Harald Hornmoen, Harald Hornmoen, Nathalie Hyde-Clark, Nathalie Hyde-Clark, Birgitte Kjos Fonn
Xuất bản: Oslo: Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Putting a Face on It
Tác giả:
Xuất bản: Oslo: Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Gewalt im Computerspiel
Tác giả: Christoph Bareither
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Báo chí và dư luận xã hội
Tác giả: Nguyễn Văn Dững
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Báo chí và thông tin đối ngoại : Sách chuyên khảo dành cho học viên, nhà quản lý về báo chí, quan hệ quốc tế, PR, chính ...
Tác giả: Lê Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Báo chí với thông tin quốc tế
Tác giả: Đỗ Xuân Hà
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục