Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
News 2.0 : can journalism survive the Internet?
Tác giả: Martin Hirst
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Players unleashed! [electronic resource] : modding The sims and the culture of gaming
Tác giả: Tanja Sihvonen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Giáo trình Tác phẩm báo chí đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Hằng Thu
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình các thể loại báo chí chính luận -nghệ thuật
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình các thể loại báo chí thông tấn
Tác giả: Đinh Văn Hường
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình cơ sở lý luận báo chí
Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình lý luận báo chí truyền thông
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản : tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên. Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước về báo chí, xuất bản : Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, ...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục