Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 34 kết quả
Platonis opera
Tác giả: Plato, E A Duke
Xuất bản: Oxonii New York: E Typographeo Clarendoniano Oxford University Press, 1995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  184
 
Relendo o Parménides de Platão
Tác giả: Maria do Céu Fialho, António Manuel Martins
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Plato's 'Republic' An Introduction
Tác giả: Sean McAleer
Xuất bản: Minneapolis MN: Open Textbook Library, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Virtues for the People Aspects of Plutarchan Ethics
Tác giả: Geert Roskam, L Van der Stockt
Xuất bản: Leuven: Leuven University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Essays on Plato's Epistemology
Tác giả: Franco Trabattoni
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Plato's 'Republic' : An Introduction
Tác giả: Sean McAleer
Xuất bản: : Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Plato's Republic [electronic resource] : an introduction
Tác giả: Sean McAleer
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Plato at Syracuse
Tác giả:
Xuất bản: : Parnassos Press Fonte Aretusa, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Polis-Freundschaft-Jenseitsstrafen
Tác giả:
Xuất bản: Tübingen: Mohr Siebeck GmbH and Co KG, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Essential Vulnerabilities
Tác giả:
Xuất bản: Evanston Illinois: Northwestern University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 

Truy cập nhanh danh mục