Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
Power and market : government and the economy
Tác giả: Murray Newton Rothbard
Xuất bản: Kansas City Kan: Sheed Andrews and McMeel, 1977
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Understanding economic development : a global transition from poverty to prosperity?
Tác giả: Colin White
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Học thuyết kinh tế cơ cấu mới : cơ sở để xem lại phát triển và chính sách
Tác giả: Justin Yifu Lin
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
The mystery of economic growth
Tác giả: Elhanan Helpman
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Kinh tế phát triển
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Kinh tế phát triển : Development economics
Tác giả: Lê Ngọc Uyển, Nguyễn Ngọc Danh
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Kinh tế phát triển
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
New Directions in development economics [electronic resource] : growth, environmental concerns, and government in the 19...
Tác giả: Mats Lundahl, B J Ndulu
Xuất bản: London and New York: Routledge, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
The spirit of capitalism : nationalism and economic growth
Tác giả: Liah Greenfeld
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Clusters and Economic Growth in Asia [electronic resource]
Tác giả: S Eriksson
Xuất bản: : Edward Elgar Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục