Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 300 kết quả (0.0312527 giây)
Biology for a changing world
Tác giả: 
New York: WH Freeman, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
Biostatistical methods
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
Quantities, symbols, units, and abbreviations in the life sciences : a guide for authors and editors
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570.
 
Biological investigations : form, function, diversity, and process
Tác giả: Warren D Dolphin
Boston: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
'In silico' simulation of biological processes
Tác giả: 
New York: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
Current protocols in bioinformatics
Tác giả: 
New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 570
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & học thuyết tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 570
 
Bioinformatics programming using Python
Tác giả: Mitchell L Model
Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
Biology
Tác giả: Sylvia S Mader
New York: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 570
 

Truy cập nhanh danh mục