Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Biomedical Engineering & Design Handbook. Volumes I- Fundamentals
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical Engineering and Design Handbook. Volume 2- Applications
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
The clinical nanomedicine handbook
Tác giả: Sara Brenner
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical photonics handbook
Tác giả: Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical Photonics Handbook
Tác giả: Vo-Dinh Tuan
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Handbook of biomedical instrumentation
Tác giả: R S Khandpur
Xuất bản: New Delhi: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical applications of hydrogels handbook [electronic resource]
Tác giả: Teruo Okano, Raphael M Ottenbrite, Kinam Park
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
The biomedical engineering handbook
Tác giả: Joseph D Bronzino
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Handbook of active materials for medical devices : advances and applications
Tác giả: Andrés Díaz Lantada
Xuất bản: : CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Handbook of biomedical instrumentation
Tác giả: R S Khandpur
Xuất bản: New Delhi: McGrawHill, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1

Truy cập nhanh danh mục