Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Biomedical Signal and Image Processing
Tác giả: Kayvan Najarian, Robert Splinter
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Brain and Human Body Modeling 2020 : Computational Human Models Presented at EMBC 2019 and the BRAIN Initiative® 2019 Me...
Tác giả: Sergey N Makarov, Sergey N Makarov, Gregory M Noetscher, Gregory M Noetscher, Aapo Nummenmaa, Aapo Nummenmaa
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Brain and Human Body Modeling 2020 [electronic resource] : Computational Human Models Presented at EMBC 2019 and the BRA...
Tác giả: Sergey N Makarov, Gregory M Noetscher, Aapo Nummenmaa
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Innovative medicine : basic research and development
Tác giả: Nagahiro Minato, Kazuwa Nakao, Shinji Uemoto
Xuất bản: Tokyo: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomaterials - Physics and Chemistry
Tác giả: Rosario Pignatello
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.28
 
Plasma Medicine - Concepts and Clinical Applications
Tác giả: Yusuf Tutar, Lutfi Tutar
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.28
 
Biomimetics
Tác giả: Maki K Habib, Maki K Habib, César Martín-Gómez, César Martín-Gómez
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.28
 
Biomaterials - Physics and Chemistry - New Edition
Tác giả: Teresa Musumeci, Rosario Pignatello
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.28
 
Embodiment and everyday cyborgs : Technologies that alter subjectivity
Tác giả: Gill Haddow
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Emerging Threats of Synthetic Biology and Biotechnology [electronic resource] : Addressing Security and Resilience Issue...
Tác giả: Marie-Valentine Florin, Igor Linkov, Edward Perkins, Benjamin D Trump
Xuất bản: The Netherlands: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục