Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Biomedical Engineering & Design Handbook. Volumes I- Fundamentals
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical Engineering and Design Handbook. Volume 2- Applications
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical applications of light scattering
Tác giả: Adam Wax, Vadim Backman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical applications of light scattering
Tác giả: Adam Wax, Vadim Backman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Handbook of biomedical instrumentation
Tác giả: R S Khandpur
Xuất bản: New Delhi: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Bbiomedical instrumentation : technology and applications
Tác giả: Raghbir Singh Khandpur
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Handbook of biomedical instrumentation
Tác giả: R S Khandpur
Xuất bản: New Delhi: McGrawHill, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biomedical applications of light scattering
Tác giả: Adam Wax, Vadim Backman
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1

Truy cập nhanh danh mục