Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Surgical atlas of perforator flaps : a microsurgical dissection technique
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.05
 
Endoscopic ultrasound : an introductory manual and atlas
Tác giả: Christoph Frank Dietrich
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.05
 
Atlas of Acoustic Neurinoma Microsurgery [electronic resource]
Tác giả: Maurizio Falcioni, Fernando Mancini, Alessandra Russo, M Sanna, Abdelkader Taibah, Giuseppe Di Trapani
Xuất bản: : Thieme Medical Publishers Incorporated, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.05
 
Operative microsurgery
Tác giả: John Brian Boyd, Neil Ford Jones
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.05
 
Central venous access devices : care and management
Tác giả: Lisa Dougherty
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.05
 
Atlas of acoustic neurinoma microsurgery
Tác giả: Antonio Caruso, M Sanna
Xuất bản: Stuttgart: Thieme, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.05
 
Endoscopic ultrasound : an introductory manual and atlas
Tác giả: Christoph Frank Dietrich
Xuất bản: Stuttgart New York: Thieme, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.05
 
1

Truy cập nhanh danh mục