Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Master math [electronic resource] : business and personal finance math
Tác giả: Mary Hansen
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
Essentials of math with business applications
Tác giả: Marceda Nelson, C George Alvey, Calvin M Hoy
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Business math for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
Practical business math procedures
Tác giả: Jeffrey Slater
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  650.01513
 
College Mathematics with Business Applications
Tác giả: Kathleen N Noble
Xuất bản: USA: Glencoe, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Practical Business Math Procedures
Tác giả: Jeffrey Slater
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Numbers guide [electronic resource] : the essentials of business numeracy, fifth edition
Tác giả: Richard Stutely
Xuất bản: London: Economist Profile Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
Business math for dummies [electronic resource]
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
Business math demystified elektronisk ressurs
Tác giả: Allan G Bluman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
Mathematics For Business and Personal Finance
Tác giả: Walter H Lance, Temoleon G Rousos
Xuất bản: USA: Glencoe, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
1

Truy cập nhanh danh mục