Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Glass : mechanics and technology
Tác giả: Eric Le Bourhis
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục