Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The Wiley encyclopedia of packaging technology
Tác giả: Kit L Yam
Xuất bản: NY: John Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  688.8
 
The Packaging Designer's Book of Patterns
Tác giả: George L Wybenga
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  688.8
 
The Wiley encyclopedia of packaging technology
Tác giả: Kit L Yam
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  688.803
 
Structural Packaging : Design Your Own Boxes and 3D Forms
Tác giả: Paul Jackson
Xuất bản: London: Laurence King Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  688.8
 
The packaging designer's book of patterns
Tác giả: George L Wybenga, Lászlo Roth
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  688.8
 
Giáo trình thiết kế và sản xuất bao bì
Tác giả: Nguyễn Thị Lại Giang, Trần Thanh Hà
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  688.8
 
Modified atmosphere packaging for fresh-cut fruits and vegetables
Tác giả: Aaron L Brody, Jung H Han, Hong Zhuang
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  688.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục