Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Forskning og utvikling i kulturskolefeltet
Tác giả: Anders Rønningen, Elin Angelo, Rut Jorunn Rønning
Xuất bản: : Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  700.71
 
Youth, arts and education : reassembling subjectivity through affect
Tác giả: Anna Hickey-Moody
Xuất bản: London New York: Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700.71
 
Cultural Policy for Arts Education : African-European Practises and Perspectives
Tác giả: Wolfgang Schneider, Emily Akuno, Emily Akuno, Daniel Gad, Daniel Gad, Yvette Hardie, Yvette Hardie, Wolfgang Schneider
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishing Group, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  700.71
 
Cultural Policy for Arts Education : African-European Practises and Perspectives
Tác giả: Wolfgang Schneider, Emily Akuno, Emily Akuno, Daniel Gad, Daniel Gad, Yvette Hardie, Yvette Hardie, Wolfgang Schneider
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  700.71
 
The fine artist's career guide : making money in the arts and beyond
Tác giả: Daniel Grant
Xuất bản: New York: Allworth Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700.71
 
1

Truy cập nhanh danh mục