Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Chaos
Tác giả: Ted Dekker
Xuất bản: Nashville Tenn: Thomas Nelson, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
Chosen
Tác giả: Ted Dekker
Xuất bản: Nashville: Thomas Nelson, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
The best political cartoons of the year
Tác giả: Daryl Cagle, Brian Fairrington
Xuất bản: Indianapolis IN: Que, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
Batman, the Dark Knight returns
Tác giả: Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley
Xuất bản: New York: DC Comics, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
Twilight : the graphic novel. Volume 1
Tác giả: Stephenie Meyer, Young Kim
Xuất bản: New York NY: Yen Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
Funnybooks : the improbable glories of the best American comic books
Tác giả: J Michael Barrier
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
Bushers : Ballplayers Drawn from Left Field
Tác giả: Ed Attanasio, Eric Gouldsberry
Xuất bản: Jefferson North Carolina: McFarland Company Inc Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
Daphne's diary of daily disasters : the fake friend!
Tác giả: Marissa Moss
Xuất bản: New York: Simon Schuster Books for Young Readers, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
The comics of Chris Ware : drawing is a way of thinking
Tác giả: David M Ball, Martha B Kuhlman
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
Hand of fire : the comics art of Jack Kirby
Tác giả: Charles Hatfield
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục