Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Los Wankh
Tác giả: Jack Vance
Xuất bản: : Ultramar, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Venom
Tác giả: Dorothy Horsfield
Xuất bản: Canberra ACT: Pandanus Books Research School of Pacific and Asian Studies Australian National University, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Manawa Toa / Heart Warrior
Tác giả: Cathie Dunsford
Xuất bản: North Melbourne: Spinifex Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
The hawkstone
Tác giả: Jay Williams
Xuất bản: New York: H Z Walck, 1971
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Critical mass : 10 short stories
Tác giả: Frederik Pohl, CM Kornbluth
Xuất bản: New York: Bantam books, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Cherry Ames, Army nurse
Tác giả: Helen Wells
Xuất bản: New York: Springer Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
The old devils
Tác giả: Kingsley Amis
Xuất bản: London: Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
The clue of the hissing serpent
Tác giả: Franklin W Dixon
Xuất bản: New York: Grosset Dunlap, 1974
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Cherry Ames, student nurse
Tác giả: Helen Wells
Xuất bản: New York: Springer Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
Cherry Ames at Hilton Hospital
Tác giả: Helen Wells
Xuất bản: New York: Springer Pub Co, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.91
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục