Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Drug Discovery and Development - Present and Future
Tác giả: Izet M Kapetanovic
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  929.2
 
Addictions : From Pathophysiology to Treatment
Tác giả: David Belin, David Belin
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  929.2
 
Applied Studies of Coastal and Marine Environments
Tác giả: Maged Marghany
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  929.2
 
Advances in Risk Management
Tác giả: Giancarlo Nota, Giancarlo Nota
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  929.2
 
Diabetic Retinopathy
Tác giả: Mohammad Shamsul Ola, Mohammad Shamsul Ola
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  929.2
 
Congenital Diaphragmatic Hernia : Prenatal to Childhood Management and Outcomes
Tác giả: Eleanor Molloy, Eleanor Molloy
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  929.2
 
Deep Vein Thrombosis
Tác giả: Gregory Cheng, Gregory Cheng
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  929.2
 
Global Perspective on Diabetic Foot Ulcerations
Tác giả: Thanh Dinh, Thanh Dinh
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  929.2
 
Crohn's Disease
Tác giả: Sami Karoui, Sami Karoui
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  929.2
 
Drainage Systems
Tác giả: Muhammad Salik Javaid, Muhammad Salik Javaid
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  929.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục