Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Ancient Mesopotamia
Tác giả: Don Nardo
Xuất bản: Detroit: Greenhaven Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Mesopotamia before history
Tác giả: Petr CharvátPetr Charvát
Xuất bản: New Fetter Lane London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
The Babylonians : an introduction
Tác giả: Gwendolyn Leick
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Barbarian Asia and the Greek experience : from the archaic period to the age of Xenophon
Tác giả: Pericles Georges
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Ancient Mesopotamia : new perspectives
Tác giả: Jane McIntosh
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Who were the Babylonians?
Tác giả: Bill T Arnold
Xuất bản: Boston: Brill, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
The Persians : an introduction
Tác giả: Maria Brosius
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Empires of ancient Persia
Tác giả: Michael Burgan
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Empires of ancient Mesopotamia
Tác giả: Barbara A Somervill
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Mesopotamia [electronic resource] : the world's earliest civilization
Tác giả: Kathleen Kuiper
Xuất bản: ew York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục