Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Jazz, rock, and rebels : cold war politics and American culture in a divided Germany
Tác giả: Uta G Poiger
Xuất bản: Berkeley Calif: University of California Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Religion, government and political culture in early modern Germany : Lindau, 1520-1628
Tác giả: Johannes C Wolfart
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Behind the Berlin Wall : East Germany and the frontiers of power
Tác giả: Patrick Major
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Austria-Hungary & the successor states : a reference guide from the Renaissance to the present
Tác giả: Eric Roman
Xuất bản: New York: Facts On File, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Marketing Maximilian : the visual ideology of a Holy Roman Emperor
Tác giả: Larry Silver
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Die Kirche und die ?Kärntner Seele?
Tác giả: Thonhauser Johannes
Xuất bản: Wien: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Das Charisma der Weltrevolution
Tác giả: Gleb J Albert
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Die Rettung des Bildes im Wort
Tác giả: Anna Juraschek
Xuất bản: Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Zum Deutschlandbild der nichtmarxistischen russischen Sozialisten
Tác giả: Andrea Hermann
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Zugriffe auf das Ich
Tác giả: Magaly Tornay
Xuất bản: Tübingen: Mohr Siebeck, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  943
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục