Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.0199993 giây)
Art in the offertorium : narcissism, psychoanalysis, and cultural metaphysics [electronic resource]
Tác giả: Harvey Giesbrecht
Amsterdam New York: Rodopi, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001.09
 
Ethics and Medievalism
Tác giả: 
Cambridge UK: DS Brewer, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 001.09
 
Aesthetics and subjectivity
Tác giả: Andrew Bowie
Manchester: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
Sinesio di Cirene nella cultura tardoantica
Tác giả: 
Milano Italia: Ledizioni LediPublishing, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
David Gorlaeus (1591-1612) : An Enigmatic Figure in the History of Philosophy and Science
Tác giả: Christoph Lüthy
: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
Scham und Würde
Tác giả: Florian Häubi
Basel: Schwabe Verlag, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
Theodore Metochites' Sententious Notes : Semeioseis gnomikai 61-70 & 72-81
Tác giả: Staffan Wahlgren
Gothenburg: Kriterium, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
Aufsaetze zur polnischen und deutschen Romantik
Tác giả: Piotr Roguski
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
Aelita - als morgen gestern heute war
Tác giả: Katja Huber
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
Die weltbildgesteuerte kulturelle Zeit- und Raumkonstruktion
Tác giả: Michael Fleischer
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 001.09
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục