Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.0200408 giây)
Modern computer arithmetic
Tác giả: R. P Brent
Cambridge: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
Process algebra for parallel and distributed processing
Tác giả: 
Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
Sets, logic and maths for computing
Tác giả: David Makinson
New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
Comprehensive mathematics for computer scientists
Tác giả: G Mazzola
Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
Mathematical aspects of quantum computing 2007
Tác giả: 
Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
A computational introduction to number theory and algebra
Tác giả: Victor Shoup
Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
Discrete Mathematics for New Technology
Tác giả: Rowan Garnier/John Taylor
: Institute of Physics Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
Beginning Math and Physics for Game Programmers
Tác giả: Wendy Stahler
: New Riders Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 004.0151
 
Arithmetic and Logic in Computer Systems
Tác giả: Mi Lu
: WileyBlackwell, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
Sets, logic and maths for computing [electronic resource]
Tác giả: David Makinson
London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.0151
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục