Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.3281608 giây)
Intelligent Human Computer Interaction: 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, Pro...
Tác giả: Horain Patrick,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9783319720388
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intelligent Human Computer Interaction: 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, Pro...
Tác giả: Catherine Achard,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9783319720371
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mensch und Computer 2015 - Usability Professionals : Humans and Computers 2015 Usability Professional Workshop
Tác giả: Endmann Anja,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9783110435566
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mensch und Computer 2015 - Workshopband : Humans and Computers 2015 - Workshop
Tác giả: Schmidt Albrecht,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9783110435580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Affective computing
Tác giả: Picard Rosalind W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262281589
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Interactive task learning : humans, robots, and agents acquiring new tasks through natural interactions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262349426
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Where the action is : the foundations of embodied interaction
Tác giả: Dourish Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262256053
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Affective computing
Tác giả: Picard Rosalind W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262281589
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Interacting with Presence. HCI and the Sense of Presence in Computer-mediated Environments
Tác giả: Waterworth John,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9783110409697
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Designing for Interaction
Tác giả: Saffer Dan,
Thông tin xuất bản: : Peachpit Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0321432061
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13674 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục