Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 246 kết quả
Programming iOS 4
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Android in action
Tác giả: W Frank Ableson, Chris King, Robi Sen
Xuất bản: Greenwich Conn London: Manning Pearson Education distributor, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
From idea to app : creating iOS UI, animations, and gestures
Tác giả: Shawn Welch
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Developing Android applications with Adobe AIR
Tác giả: Véronique Brossier
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Beginning Android Games [electronic resource]
Tác giả: Mario Zechner
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Head first iPhone and iPad development [electronic resource] : a learner's guide to creating objective-C applications fo...
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Android for work [electronic resource] : productivity for professionals
Tác giả: Marziah Karch, Massimo Nardone
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Tap happy [electronic resource] : designing great iPhone apps
Tác giả: Josh Clark
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Head first iPhone development
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
.NET Windows forms in a nutshell : [a desktop quick reference]
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục