Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.265658 giây)
Interface Oriented Design : With Patterns
Tác giả: Pugh Ken,
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.428
ISBN: 0976694050
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17127 Định dạng: PDF
LWUIT 1.1 for Java ME developers elektronisk ressurs : create great user interfaces for mobile devices
Tác giả: Sarkar Biswajit,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.428
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39221 Định dạng: PDF
Killer UX design [electronic resource] : create user experiences to wow your visitors
Tác giả: Moule Jodie,
Thông tin xuất bản: Collingwood Vic Australia : SitePoint Pty , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.428
ISBN: 9780987247803
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80090 Định dạng: PDF
User experience innovation [electronic resource]
Tác giả: Kraft Christian,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.428
ISBN: 9781430241508
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80397 Định dạng: PDF
Simple and usable : Web, mobile, and interaction design
Tác giả: Colborne Giles,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : New Riders , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.428
ISBN: 0321703545
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 92686 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục