Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.0199989 giây)
Word 2010 all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Doug Lowe
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Picture yourself learning Microsoft Word 2010 [electronic resource]
Tác giả: Diane Koers
Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Microsoft Office Word 2010 inside out
Tác giả: Katherine Murray
Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Microsoft Word 2010 step by step
Tác giả: Joyce Cox
Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Microsoft Word 2010 : illustrated complete
Tác giả: Jennifer A Duffy
Boston MA: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Microsoft Word 2013 : step by step
Tác giả: Joan Lambert
Redmond Wash: Microsoft, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Keyboarding & word processing essentials : Microsoft Word 2010, lessons 1-55
Tác giả: Susie H VanHuss
Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Word processing with Word
Tác giả: Keith Brindley
Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Microsoft Word 2013 : plain & simple
Tác giả: Joseph J Freedman
Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
Word 2007 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục