Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 992 kết quả
Contextual computing : models and applications
Tác giả: Robert Porzel
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Programming entity framework
Tác giả: Julia Lerman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Computational intelligence in biomedicine and bioinformatics [electronic resource] : current trends and applications
Tác giả: Aboul Ella Hassanien, Mariofanna G Milanova, Tomasz G Smolinski
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Distributed artificial intelligence [electronic resource] : agent technology and collaborative applications
Tác giả: Vijayan Sugumaran
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Data mining in time series databases
Tác giả: Horst Bunke, Abraham Kandel, Mark Last
Xuất bản: Singapore London: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.33
 
Developing multi-agent systems with JADE
Tác giả: Fabio Luigi Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Theory and Practice of Uncertain Programming [electronic resource]
Tác giả: Baoding Liu, Janusz Kacprzyk
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Encyclopedia of artificial intelligence
Tác giả: Julian Dorado, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramon Rabunal
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.303
 
Intelligent systems
Tác giả: J David Irwin, Bogdan M Wilamowski
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Application of agents and intelligent information technologies
Tác giả: Vijayan Sugumaran
Xuất bản: Hershey Pa: Idea Group Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục