Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.0156286 giây)
Contextual computing : models and applications
Tác giả: Robert Porzel
Berlin New York: SpringerVerlag, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Natural language annotation for machine learning [electronic resource]
Tác giả: J Pustejovsky
China Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Phân đoạn từ tiếng việt
Tác giả: Lê Minh Hiếu
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Parsing Beyond Context-Free Grammars [electronic resource]
Tác giả: Laura Kallmeyer
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Parsing techniques : a practical guide
Tác giả: Dick Grune
New York NY: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
SmartKom [electronic resource] : foundations of multimodal dialogue systems
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Siri for dummies
Tác giả: Marc Saltzman
Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
From Opinion Mining to Financial Argument Mining [electronic resource]
Tác giả: Chung-Chi Chen
Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 006.35
 
Language Technologies for the Challenges of the Digital Age [electronic resource] : 27th International Conference, GSCL ...
Tác giả: 
Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 006.35
 
Essential Speech and Language Technology for Dutch [electronic resource] : Results by the STEVIN-programme
Tác giả: Peter Spyns
Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục