Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1428 kết quả
HTML, the definitive guide
Tác giả: Chuck Musciano, Bill Kennedy
Xuất bản: Cambridge Sebastopol: OReilly, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Learning Flex 4 : getting up to speed with rich Internet application design and development
Tác giả: Alaric Cole, Elijah Robison
Xuất bản: Sebastopol CA Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
RailsSpace : building a social networking Website with Ruby on Rails
Tác giả: Michael Hartl, Aurelius Prochazka
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Building Web reputation systems
Tác giả: F Randall Farmer, Bryce Glass
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Twitter API : up and running
Tác giả: Kevi Makice
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Multimedia multiprocessor systems [electronic resource] : analysis, design and management
Tác giả: Akash Kumar
Xuất bản: Dordrecht New York NY: Springer ScienceBusiness Media BV, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
SharePoint 2010 : how-to
Tác giả: Ishai Sagi
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Microsoft Expression blend 4 unleashed
Tác giả: Brennon Williams
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Social networking spaces [electronic resource] : from Facebook to Twitter and everything in between
Tác giả: Todd Kelsey, Alexandra Constantin
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
How to cheat in Adobe Flash CS4 [electronic resource] : the art of design and animation
Tác giả: Chris Georgenes
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Focal, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.786
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục