Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.4843774 giây)
Explaining behavior : reasons in a world of causes
Tác giả: Dretske Fred I,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0262040948
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0262082462
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780262275262
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Psychology : mind, brain and culture / Westen Drew.
Tác giả: Drew Westen,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons , 1995
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0471054119
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Impossible Minds : My Neurons, My Consciousness
Tác giả: Aleksander Igor,
Thông tin xuất bản: London : Imperial College Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781860940309
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Psychological knowledge : a social history and philosophy
Tác giả: Kusch Martin,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1999
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0415192536
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43576 Định dạng: PDF
Teaching psychology : a step by step guide
Tác giả: Goss Lucas Sandra,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : L Erlbaum , 2005
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0805842241
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 46961 Định dạng: PDF
Handbook of psychological assessment
Tác giả: GrothMarnat Gary,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0471419796
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 47060 Định dạng: PDF
Handbook of psychology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0471176699
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 47455 Định dạng: PDF
Essentials of psychological testing
Tác giả: Urbina Susana,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0471419788
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47791 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục