Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Memory : a very short introduction
Tác giả: Jonathan K Foster
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.12
 
Learning and memory : from brain to behavior
Tác giả: Mark A Gluck, Eduardo Mercado, Catherine E Myers
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Computational models of conditioning
Tác giả: Nestor A Schmajuk
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
How to Develop a Perfect Memory
Tác giả: Dominic O'brien
Xuất bản: : Trafalgar Square, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.12
 
Memory Language - How to Develop Powerful Recall in 48 Minutes
Tác giả: Allan Barbara Pease
Xuất bản: : Pease Learning Systems Pty Ltd, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Improving your memory
Tác giả: David Thomas
Xuất bản: : DK ADULT, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.14
 
Improving your memory for dummies
Tác giả: John Boghosian Arden
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.14
 
How to remember anything : the proven total memory retention system
Tác giả: Dean E Vaughn
Xuất bản: New York: St Martins Griffin, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153.1
 
Improve your memory
Tác giả: Ronald W Fry
Xuất bản: Australia Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Max your memory : the complete visual program
Tác giả: Pascale Michelon
Xuất bản: New York: DK Pub, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục