Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 51 kết quả (0.6000043 giây)
Behind the Scenes of Artistic Creativity : Processes of Learning Creating and Organising
Tác giả: Hersted Lone,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang , 2014
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 9783653044157
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Behind the Scenes of Artistic Creativity : Processes of Learning, Creating and Organising
Tác giả: Chemi Tatiana,
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 9783653044157
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toward Super-Creativity : Improving Creativity in Humans, Machines, and Human - Machine Collaborations
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 9781789859096
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neuroscience of creativity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 026231469X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dimensions of creativity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : The MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 0262268868
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The creative cognition approach
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 026219354X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Creative cognition : theory, research, and applications
Tác giả: Finke Ronald A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : The MIT Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 0262061503
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Education, Arts, and Morality : Creative Journeys
Tác giả: Wallace Doris B,
Thông tin xuất bản: USA : Springer ScienceBusiness Media , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 0306486717
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 16279 Định dạng: PDF
Understanding Creativity : The in terplay of biological, psychological, and social factors
Tác giả: Dacey John S,
Thông tin xuất bản: San francisco : Josseybass , 1998
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 9780787940324
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Creativity, psychology, and the history of science
Tác giả: Gruber Howard E,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.35
ISBN: 1402034911
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25911 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục