Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Plato at the Googleplex : why philosophy won't go away
Tác giả: Rebecca Goldstein
Xuất bản: New York: Pantheon, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  184
 
Plato Within Your Grasp : The First Step to Understanding Plato
Tác giả: Brian Proffitt
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  184
 
Plato and Aristotle in agreement? [electronic resource] : Platonists on Aristotle from Antiochus to Porphyry
Tác giả: George E Karamanolis
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  184
 
Knowing persons : a study in Plato
Tác giả: Lloyd P Gerson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  184
 
Phaedrus
Tác giả: Plato, Robin Waterfield
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  184
 
Trials of Reason [electronic resources] : Plato and the Crafting of Philosophy
Tác giả: David Wolfsdorf
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  184
 
Essays on Plato's Epistemology
Tác giả: Franco Trabattoni
Xuất bản: Leuven Belgium: Leuven University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Virtues for the People : Aspects of Plutarchan Ethics
Tác giả: Geert Roskam, Geert Roskam
Xuất bản: Leuven Belgium: Leuven University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
Polis-Freundschaft-Jenseitsstrafen
Tác giả:
Xuất bản: Tübingen: Mohr Siebeck, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  184
 
Wittgenstein and Plato : connections, comparisons, and contrasts
Tác giả: Begoña Ramón Cámara, Luigi Perissinotto
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  184
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục