Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.5000163 giây)
Human Nature in Gregory of Nyssa : Philosophical Background and Theological Significance
Thông tin xuất bản: : Brill , 2000
Ký hiệu phân loại: 233.5092
ISBN: 9789004115309
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Evolution and culture : a Fyssen Foundation symposium
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 612.8/233
ISBN: 0262316226
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Evolutionary cognitive neuroscience
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 612.8/233
ISBN: 026228166X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Effortless attention : a new perspective in the cognitive science of attention and action
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 612.8/233
ISBN: 9780262269438
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mind and brain : a critical appraisal of cognitive neuroscience
Tác giả: Uttal William R,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 612.8/233
ISBN: 0262298902
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The neural architecture of grammar
Tác giả: Nadeau Stephen E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 612.8/2336
ISBN: 026230161X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Methods in mind
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 612.8/233
ISBN: 0262283417
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Analyzing neural time series data : theory and practice
Tác giả: Cohen Mike X,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 612.8/2339
ISBN: 0262319551
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brain computation as hierarchical abstraction
Tác giả: Ballard Dana H,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 612.8/23343
ISBN: 0262323818
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The cognitive neurosciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 612.8/233
ISBN: 0262319365
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục