Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The American counterculture
Tác giả: Christopher Gair
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Steal This Computer Book : What They Won't Tell You About the Internet
Tác giả: Wallace Wang
Xuất bản: : No Starch PressUS, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Storming heaven : LSD and the American dream
Tác giả: Jay Stevens
Xuất bản: New York: Harper and Row Publ, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Stadt der Commonisten
Tác giả: Andrea Baier, Christa Müller, Karin Werner
Xuất bản: : transcript Verlag, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
The post-subcultures reader
Tác giả: David Muggleton, Rupert Weinzierl
Xuất bản: Oxford: Berg, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.1
 
Gestures of seeing in film, video and drawing
Tác giả: Asbjørn Grønstad, Henrik Gustafsson, Øyvind Vågnes
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
G.I. Messiahs : soldiering, war, and American civil religion
Tác giả: Jonathan H Ebel
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Drugs and popular culture in the age of new media
Tác giả: Paul Manning
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục