Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.6999614 giây)
Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Ký hiệu phân loại: 324.2597
ISBN: 9786045765890
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước
Ký hiệu phân loại: 324.2597
ISBN: 9786045767986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2008
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Dự thảo các văn kiện trình đại hội XI của Đảng : tài liệu sử dụng tại đại hội Đảng cấp cơ sở
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng trình đại hội XI của Đảng.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : , 2010
Ký hiệu phân loại: 324.2597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Islam and Politics in Indonesia : The Masyumi Party between Democracy and Integralism
Tác giả: Madinier Remy,
Thông tin xuất bản: Singapore : NUS Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 324.2598
ISBN: 9789814722568
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tradition and Politics : The Religious Parties of Israel
Tác giả: Schiff Gary S,
Thông tin xuất bản: Detroit : Wayne State University Press , 1977
Ký hiệu phân loại: 324.25694
ISBN: 0814343902
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Internacionalización y partidos políticos en Japón : la crisis del partido liberal demócrata en 1993 y sus secuelas
Thông tin xuất bản: Mexico DF : El Colegio de Mexico , 2011
Ký hiệu phân loại: 324.25204
ISBN: 9786074622546
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Political Leadership in Contemporary Japan
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 324.252
ISBN: 9780472128037
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục